โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สอบราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LED

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง
เรื่อง สอบราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LED
 
             โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LED ตามรายการ ดังนี้
 หลอดไฟนีออน(39.10.16.18 )
จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nonglainongbuatong.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๔๕๑๕๙๖๔๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายรณชัย สินธพ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง

 

 
(นาย สันติ จ้ำแพงจันทร์)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 โดย นาย สันติ จ้ำแพงจันทร์ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60117038949&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure