โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงระบบประปาบาดาล

ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงระบบประปาบาดาล (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)
 
             โรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงระบบประปาบาดาล (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.huaykrai.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๐๓๑๗๕๗๒๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสุทัด จันทะสินธุ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

 

 
(นาย เสฏฐวงศ์ อินทะเรืองรุ่ง)
 ครูผู้ช่วย
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาย เสฏฐวงศ์ อินทะเรืองรุ่ง ครูผู้ช่วย
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 02/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066190007&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure