โรงเรียนบ้านเกาะช้าง สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖

ประกาศ โรงเรียนบ้านเกาะช้าง
เรื่อง สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ (๗๒.๑๑.๑๐.๐๖ )
 
             โรงเรียนบ้านเกาะช้างมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานบริการก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ (๗๒.๑๑.๑๐.๐๖ ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๒,๒๙๕.๖๖ บาท (แปดแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะช้าง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านเกาะช้าง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านเกาะช้าง ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/bankohchangranong/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๐-๘๗๓๒๖๒๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์)
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
(นาย พิทยา นาควรรณ)
 ครูผู้ช่วย
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาย พิทยา นาควรรณ ครูผู้ช่วย
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60056252597&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure