โรงเรียนบ้านเขาพนม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๖ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาพนม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๖ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
 
             โรงเรียนบ้านเขาพนมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๖ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน
จำนวน ๑๕   เครื่อง
                 ๒.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓   เครื่อง
                 ๓.  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2kVA จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๔.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๕.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๖.  ค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑   งาน
                 ๗.  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียน จำนวน ๑๘   ตัว
                 ๘.  โต๊ะทำงานสำหรับครูและบุคลากร จำนวน ๔   ตัว
                 ๙.  เก้าอี้สำหรับครูและบุคลากร จำนวน ๗   ตัว
                 ๑๐.  ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และตู้เก็บแฟ้มเอกสาร (ตู้เหล็ก) จำนวน ๕   ตู้
                 ๑๑.  กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้าน พิกเซล จำนวน ๑   ตัว
                 ๑๒.  ตู้วางรองเท้า จำนวน ๙   ตู้
                 ๑๓.  โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับประถม (มอก.) จำนวน ๕๐   ชุด
                 ๑๔.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๒   เครื่อง
                 ๑๕.  ตู้หนังสือ (ตู้เหล็ก) จำนวน ๘   ตู้
                 ๑๖.  ไมค์โครโฟน จำนวน ๒   ชิ้น

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านเขาพนม
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านเขาพนม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านเขาพนม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนบ้านเขาพนม ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๖๓๘๕๖๐๓๗๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายวิชิต คงจ้อย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพนม

 

 
(นาย บุญธรรม คงบัว)
 ครูโรงเรียนบ้านเขาพนม
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาย บุญธรรม คงบัว ครูโรงเรียนบ้านเขาพนม
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 84/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066020146&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure