โรงเรียนบ้านเขือง สอบราคาจ้างขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

ประกาศ โรงเรียนบ้านเขือง
เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
 
             โรงเรียนบ้านเขืองมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๓,๐๔๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามพันสี่สิบบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านเขือง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านเขือง หมู่ ๓ ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. ๐๘๑๗๖๘๔๕๒๕ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านเขือง ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process3.gprocurement.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๗๖๘๔๕๒๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายอาทิตย์ ดวงวงษา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง

 

 
(นาย อาทิตย์ ดวงวงษา)
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
 โดย นาย อาทิตย์ ดวงวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60097012434&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure