โรงเรียนบ้านแซะโมะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องเคลือบเงาเซรามิก อาคารเรียน

ประกาศ โรงเรียนบ้านแซะโมะ
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องเคลือบเงาเซรามิก อาคารเรียน
 
             โรงเรียนบ้านแซะโมะมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องเคลือบเงาเซรามิก อาคารเรียน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านแซะโมะ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านแซะโมะ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านแซะโมะ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ pattani 3 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๒๗๗๒๕๐๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสหธรรม โต๊ะสะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซะโมะ

 

 
(นาง สูอาด๊ะ สาแล)
 ครู คศ.1
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 โดย นาง สูอาด๊ะ สาแล ครู คศ.1
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60117352124&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure