โรงเรียนประถมนนทรี สอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน

ประกาศ โรงเรียนประถมนนทรี
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน(๑๔.๑๐.๑๕.๐๐ )
 
             โรงเรียนประถมนนทรีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน(๑๔.๑๐.๑๕.๐๐ )
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนประถมนนทรี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนประถมนนทรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนประถมนนทรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ โรงเรียนประถมนนทรี ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prathomnonsee.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๔๐๐๖๙๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายชาตรี นามคุณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี

 

 
(นาง รสสุคนธ์ วัฒนรุกข์)
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
 โดย นาง รสสุคนธ์ วัฒนรุกข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 20/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60046108328&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure