โรงเรียนปราสาท สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์

ประกาศ โรงเรียนปราสาท
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์
 
             โรงเรียนปราสาทมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนปราสาท
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนปราสาท ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนปราสาท ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพักครู โรงเรียนปราสาท และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนปราสาท ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๗๑๒๖๒๔๖๔/๐๘๗๙๖๑๓๔๖๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสุทิตย์ ขิมทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาท

 

 
(นาย สุทิตย์ ขิมทอง)
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย สุทิตย์ ขิมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2561
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60107060036&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure