โรงเรียนพังงูพิทยาคม สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนพังงูพิทยาคม
เรื่อง สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 
             โรงเรียนพังงูพิทยาคมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐ ตามรายการ ดังนี้
 หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ(55.10.15.09 )
จำนวน ๖๒๓,๘๑๐   บาท/เที่ยว

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนพังงูพิทยาคม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนพังงูพิทยสาคม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องอำนวยการ โรงเรียนพังงูพิทยาคม ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๙๑๐๐๐๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพังงูพิทยาคม

 

 
(นางสาว ชนธิชา แก้ววิชัย)
 เจ้าหน้าที่พัสดู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
 โดย นางสาว ชนธิชา แก้ววิชัย เจ้าหน้าที่พัสดู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60046185228&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure