โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน ๕๐ ชุด

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน ๕๐ ชุด
 
             โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน ๕๐ ชุด ตามรายการ ดังนี้
 ซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน ๕๐ ชุด
จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pkw.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖-๒๑๒๐๗๕ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายโกศล ใสขาว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

 

 
(นางสาว พรเพ็ญ สักพันธ์)
 ครูผู้ช่วย
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 โดย นางสาว พรเพ็ญ สักพันธ์ ครูผู้ช่วย

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60076156026&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure