โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๑ เครื่อง

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ )
 
             โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) ตามรายการ ดังนี้
 คอมพิวเตอร์(43.21.15.00 )
จำนวน ๕๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nk.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๘๑๑๒๘๐๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายวันชัย ทองเกิด)
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
(นางสาว น้ำฝน วรฉัตร)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นางสาว น้ำฝน วรฉัตร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60056141208&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure