โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๖ เครื่อง

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ )
 
             โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตรมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ) ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องปรับอากาศ (40.10.17.01 )
จำนวน ๓๖   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องเรียนอาคารเรียน ๕ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ โรงเรียน หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๕๕๖๓๖๖๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)
ในพระราชูปถัมภ์ฯ

 

 
(นาย ชาญณรงค์ จันทร์หอม)
 ครูชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย ชาญณรงค์ จันทร์หอม ครูชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60076002968&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure