โรงเรียนระยองวิทยาคม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา

ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
 
             โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายการ ดังนี้
 ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 1,800,000 บาท
จำนวน ๑   งาน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงาน โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารสำนักงาน โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rywnk.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๖๘๔๔๖๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายถาวร เขียนเสมอ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

 

 
(นางสาว เตือนใจ ชื่นศิริ)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นางสาว เตือนใจ ชื่นศิริ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60056227405&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure