โรงเรียนระโนด สอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ จำนวน ๑ คัน

ประกาศโรงเรียนระโนด
เรื่อง สอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )
 
             โรงเรียนระโนดมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) ตามรายการ ดังนี้
 ยานพาหนะหรือรถยนต์(25.10.15.03 )
จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนระโนด ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนระโนด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนระโนด ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ra-nod@hotmail.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔๓๙๒๘๒๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายวิรัช ชูสิน)
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
(นางสาว รัตนา สำเนาการ)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นางสาว รัตนา สำเนาการ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60056240438&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure