โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
เรื่อง สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 
             โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ตามรายการ ดังนี้
 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์
จำนวน ๔๐   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ratrard.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๕๒๐๑๘ ต่อ ๑๑๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสมยศ บุญเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

 

 
(นาง ธนีนาฏ สิทธา)
 หัวหน้างานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาง ธนีนาฏ สิทธา หัวหน้างานพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066144117&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure