โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ หลอดไฟฟ้า LED ขนาดไม่เกิน ๑๑ watt และ ไม่เกิน ๒๒ watt

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒
เรื่อง หลอดไฟฟ้า LED ขนาดไม่เกิน ๑๑ watt และ ไม่เกิน ๒๒ watt
 
             โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒มีความประสงค์จะ หลอดไฟฟ้า LED ขนาดไม่เกิน ๑๑ watt และ ไม่เกิน ๒๒ watt ตามรายการ ดังนี้
 หลอดไฟนีออน(39.10.16.18 )
จำนวน ๑   โครงการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารหลังใหม่ ชั้น ๒ ห้องพัสดุ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มอำนวยการ งานพัสดุ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๔๓๕-๒๘๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายพันคำ ศรีพรม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 
(นางสาว วนิดา แสนสิงห์)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
 โดย นางสาว วนิดา แสนสิงห์ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60097024887&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure