โรงเรียนราชวินิต มัธยม สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๑ เครื่อง

ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม
เรื่อง สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ )
 
             โรงเรียนราชวินิต มัธยมมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) ตามรายการ ดังนี้
 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี(43.21.15.00 )ระยะเวลาเช่า ๓ปี
จำนวน ๕๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเช่าของโรงเรียนราชวินิต มัธยม
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ราชวินิต มัธยม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ณ ห้องการเงิน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rnm.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๘๒๗๘๙๗ ต่อ ๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายเทพฤทธิ์ ยอดใส)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม

 

 
(นางสาว สุณี ธีระชัยวรกุล)
 รองผู้อำนวยการกลุ่มบุคคลการเงิน และสินทรัพย์
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นางสาว สุณี ธีระชัยวรกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบุคคลการเงิน และสินทรัพย์
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 013/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066016300&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure