โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป งานจ้างก่อสร้างหลังคาคุมทางเดิน

ประกาศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เรื่อง สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ )งานจ้างก่อสร้างหลังคาคุมทางเดินและพื้นทางเดินจากป้อมยามถึงอาคารหนึ่ง
 
             โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ )งานจ้างก่อสร้างหลังคาคุมทางเดินและพื้นทางเดินจากป้อมยามถึงอาคารหนึ่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๑๗,๙๕๙.๓๒ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทสามสิบสองสตางค์)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วชิรธรรมสาธิต ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุ อาคาร ๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wt.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๙๓-๑๖๕๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสมพร สังวาระ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

 

 
(นาย สมชัย ก้องศักดิ์ศรี)
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย สมชัย ก้องศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60056089776&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure