โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาชนิดพ่นหมึก ๔ สี

ประกาศโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาชนิดพ่นหมึก ๔ สี
 
             โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาชนิดพ่นหมึก ๔ สี ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องพิมพ์สำเนาชนิดพ่นหมึก ๔ สี
จำนวน ๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.woranari.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔๓๑๔๔๑๕-๑๑๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายอุดม ชูลีวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

 

 
(นางสาว นุชนาถ เพ็ชรพวง)
 ครู ค.ศ.3
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นางสาว นุชนาถ เพ็ชรพวง ครู ค.ศ.3
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60056222507&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure