โรงเรียนวัดท่ามะขาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

ประกาศโรงเรียนวัดท่ามะขาม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
 
             โรงเรียนวัดท่ามะขามมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (43.21.15.08 ) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จำนวน ๑๕   ชุด
                 ๒.  คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (43.21.15.07 ) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน ๒   ชุด
                 ๓.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค (43.21.15.03 ) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๖   ชุด
                 ๔.  เครื่องฉายภาพและวัสดุประกอบ (45.11.16.00 ) เครื่องถ่ายทอดภาพวัตถุสามมิติ (Visualizer) จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๕.  เครื่องสำรองไฟฟ้า (39.12.10.11 -000001)[10000,True On-line UPS,220Vac +/- 30% ฯลฯ] เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๖.  เครื่องฉายจอคอมพิวเตอร์ (45.11.16.09 ) เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน ๒   เครื่อง
                 ๗.  จอชนิดติดอยู่กับที่ (26.13.16.04 ) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน ๑   ชุด
                 ๘.  โทรทัศน์ LED TV (52.16.15.05 -000001)[65,ULTRA HD (4K),ไม่มี ฯลฯ] โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด 50 นิ้ว จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๙.  เครื่องกรองน้ำ (40.16.15.02 ) เครื่องกรองน้ำแบบมีถังพักอยู่บนดิน 3 ก๊อก จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๑๐.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) (43.22.26.12 ) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน ๒   ตัว
                 ๑๑.  เครื่องพิมพ์ (43.21.21.00 ) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๒   เครื่อง
                 ๑๒.  เครื่องพิมพ์ Laser Printer แบบสี (43.21.21.05 -000001)[64 GB,ไม่น้อยกว่า 2,400 x 600 dpi,800 ฯลฯ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๑๓.  โต๊ะนักเรียนทำจากเหล็ก (56.12.15.06 -000001)[แผ่นเหล็กกล้ารีดร้อนตาม มอก.528 หรือเทียบเท่า,มากกว่า 173,760 ฯลฯ] ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน ๘๒   Set
                 ๑๔.  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (45.12.15.04 ) กล้องวงจรปิดแบบไร้สายพร้อมเครื่องบันทึก จำนวน ๑   ชุด
                 ๑๕.  อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (39.12.10.08 ) กล่องแปลงสัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้าทีวี จำนวน ๓   ชุด
                 ๑๖.  โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับเด็กนักเรียน (56.12.15.09 ) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑๕   ชุด
                 ๑๗.  อุปกรณ์ห้องสมุดและวัสดุที่เกี่ยวข้อง (41.10.59.00 ) ครุภัณฑ์ห้องสมุดได้แก่ชั้นวางหนังสือ จำนวน 4 ชุด ตู้หนังสือ จำนวน 2 ตู้ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จำนวน 1 ชุด จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนวัดท่ามะขาม
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดท่ามะขาม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดท่ามะขาม ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ๖๕๑๑๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนวัดท่ามะขาม ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ๖๕๑๑๐ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/tamakam008?fref=ts หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๐๕๐๘๙๒๕๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะขาม

 

 
(นาย นเรศวร์ เศรษฐสิงห์)
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาย นเรศวร์ เศรษฐสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 02/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066034326&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure