โรงเรียนวัดบางฝ้าย สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมกันสาดโครงหลังคาเมทัลชีล

ประกาศ โรงเรียนวัดบางฝ้าย
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมกันสาดโครงหลังคาเมทัลชีล
 
             โรงเรียนวัดบางฝ้ายมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมกันสาดโครงหลังคาเมทัลชีล ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดบางฝ้าย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดบางฝ้าย

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดบางฝ้าย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนวัดบางฝ้าย ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wbf.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๓๘๓๐๑๙๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท สุขวิชัย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางฝ้าย

 

 
(นางสาว ธนนัญต์วรา บุญมี)
 ครู คศ.1
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
 โดย นางสาว ธนนัญต์วรา บุญมี ครู คศ.1
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2561
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60107067211&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure