โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ๐๑๗

ประกาศ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ สร้างปี พ.ศ. ๒๕๒๓ หลังคากระเบื้องลอนคู่ พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ผนังไม้อัดยาง ประตูกระจก ทาสี
 
             โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขตมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ สร้างปี พ.ศ. ๒๕๒๓ หลังคากระเบื้องลอนคู่ พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ผนังไม้อัดยาง ประตูกระจก ทาสี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.sp2.go.th/sp2/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙-๕๑๐๕๑๕๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต

 

 
(นาง วัสสดี แช่มช้อย)
 ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง วัสสดี แช่มช้อย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 17/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60086125871&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure