โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สอบราคาซื้อกระดาษปอนด์ขาว ๘๐ แกรม เอ๔,กระดาษโรเนียว ๖๕ แกรม เอ๔,กระดาษถ่ายเอกสาร๘๐ แกรม เอ๔

ประกาศโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
เรื่อง สอบราคาซื้อกระดาษปอนด์ขาว ๘๐ แกรม เอ๔,กระดาษโรเนียว ๖๕ แกรม เอ๔,กระดาษถ่ายเอกสาร๘๐ แกรม เอ๔
 
             โรงเรียนวัดสุทธิวรารามมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกระดาษปอนด์ขาว ๘๐ แกรม เอ๔,กระดาษโรเนียว ๖๕ แกรม เอ๔,กระดาษถ่ายเอกสาร๘๐ แกรม เอ๔ ตามรายการ ดังนี้
 กระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม เอ4
จำนวน ๑,๕๐๐   รีม
                 ๒.  กระดาษโรเนียว 65 แกรม เอ4 จำนวน ๕,๕๐๐   รีม
                 ๓.  กระดาษถ่ายเอกสาร80 แกรม เอ4 จำนวน ๑,๕๐๐   รีม

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชั้น ๒ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ชั้น๒ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.suthi.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๑๑๔๑๙๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสุนันทวิทย์ พลอยขาว)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสุทธิวราราม

 

 
(นางสาว พิมพ์วสา บุศย์ประยูร)
 ครู ค.ศ.2
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 โดย นางสาว พิมพ์วสา บุศย์ประยูร ครู ค.ศ.2
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 04/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60076231717&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure