โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน จำนวน ๔ รายการ

ประกาศโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน (Floor ceiling Type) ,ท่อหรืองานท่อทองแดง ,สายไฟ๑๔สแควมิน๔๘๐ ม.,โครงเหล็กวางคอนแดนซิ่ง
 
             โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน (Floor ceiling Type) ,ท่อหรืองานท่อทองแดง ,สายไฟ๑๔สแควมิน๔๘๐ ม.,โครงเหล็กวางคอนแดนซิ่ง ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน (Floor ceiling Type) (40.10.17.01 -000001)[ไม่มี,5,7 ฯลฯ] ท่อหรืองานท่อทองแดง(40.14.19.22 ) สายไฟทองแดง(26.12.15.17 ) และ โครงเหล็กยึดแท่นเจาะ(20.12.28.27 )
จำนวน ๔   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณสินทรัพย์ และบุคลากร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานงบประมาณสินทรัพย์ และบุคลากร ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kma.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๙๖๖๕๙๘๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสันติ สุวรรณหงษ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

 

 
(นาง สุณีย์ มาศสุวรรณ)
 ครู คศ2
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาง สุณีย์ มาศสุวรรณ ครู คศ2
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 003/60
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066249547&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure