โรงเรียนวัดเชิงกระบือ สอบราคาจ้างโครงการเทพื้นลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดเชิงกระบือ (บางกรวย ๒)

ประกาศ โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเทพื้นลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดเชิงกระบือ (บางกรวย ๒)
 
             โรงเรียนวัดเชิงกระบือมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการเทพื้นลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดเชิงกระบือ (บางกรวย ๒) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๑,๒๑๕.๒๔ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดเชิงกระบือ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดเชิงกระบือ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดเชิงกระบือ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chkbschool.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๔๗๐๗๓๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายจีระพงษ์ สิทธิทิม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือ

 

 
(นาง วราภรณ์ ชัชวาลย์)
 ครูชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง วราภรณ์ ชัชวาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60056132118&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure