โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน

ประกาศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
เรื่อง สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน
 
             โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ pdks.ac.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๔๙๒๔๕๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นางสาวสมศรี ศักดิ์รุ่งพงศากุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

 

 
(นางสาว มานิต มะกรูดทอง)
 ครูชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
 โดย นางสาว มานิต มะกรูดทอง ครูชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60107043768&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure