โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหรือวัสดุสำหรับการสอนด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนศรีบุณยานนท์
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหรือวัสดุสำหรับการสอนด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (๖๐.๑๐.๖๒.๐๔ )
 
             โรงเรียนศรีบุณยานนท์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหรือวัสดุสำหรับการสอนด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (๖๐.๑๐.๖๒.๐๔ ) ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องช่วยหรือวัสดุสำหรับการสอนด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์(60.10.62.04 )
จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุโรงเรียนศรีบุณยานนท์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sb.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๖๙๑๔๐๒-๓ ต่อ ๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นางธราภรณ์ พรหมคช)
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์

 

 
(นาง ประทุม เกิ่งไพบูลย์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง ประทุม เกิ่งไพบูลย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60056229026&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure