โรงเรียนศรีพฤฒา สอบราคาจ้างจ้างงานครูต่างชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศ โรงเรียนศรีพฤฒา
เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างงานครูต่างชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )
 
             โรงเรียนศรีพฤฒามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างงานครูต่างชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนศรีพฤฒา
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศรีพฤฒา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนศรีพฤฒา ห้องงบประมาณ งานพัสดุ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ โรงเรียนศรีพฤฒา ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sts.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๓๖๘๒๑๔๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายวีระ เจนชัย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพฤฒา

 

 
(นาง ศิริรัตน์ ปั้นเปรม)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
 โดย นาง ศิริรัตน์ ปั้นเปรม ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 34/60
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60046096063&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure