โรงเรียนสตรีปากพนัง สอบราคาซื้อโต๊ะนักเรียน, เก้าอี้มีพนักในห้องเรียน

ประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง
เรื่อง สอบราคาซื้อโต๊ะนักเรียน (๕๖.๑๒.๑๕.๐๖ ),เก้าอี้มีพนักในห้องเรียน (๕๖.๑๒.๑๕.๐๒ )
 
             โรงเรียนสตรีปากพนังมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโต๊ะนักเรียน (๕๖.๑๒.๑๕.๐๖ ),เก้าอี้มีพนักในห้องเรียน (๕๖.๑๒.๑๕.๐๒ ) ตามรายการ ดังนี้
 โต๊ะนักเรียน(56.12.15.06 ) และ เก้าอี้มีพนักในห้องเรียน(56.12.15.02 )
จำนวน ๒   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนสตรีปากพนัง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องงบประมาณ โรงเรียนสตรีปากพนัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องงบประมาณ โรงเรียนสตรีปากพนัง ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๕๑๗๔๙๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นางจิราพร รัตนกุล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง

 

 
(นาง ธัญลักษณ์ เภรีภาศ)
 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาง ธัญลักษณ์ เภรีภาศ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066048550&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure