โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ประกาศ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 
             โรงเรียนสุราษฎร์พิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.srp.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๒๘๓๓๗๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายวิเศษ วรรณศรี)
รองผู้อำนวย รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

 

 
(นาง ชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
 โดย นาง ชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60097116258&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure