โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (รร.แม่เหล็ก)

ประกาศโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี
เรื่อง สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (รร.แม่เหล็ก)
 
             โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (รร.แม่เหล็ก) ตามรายการ ดังนี้
 วัสดุอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกห้องสมุด
จำนวน ๑   โครงการ
                 ๒.  ซอฟท์แวร์และครุภัณฑ์ห้องสมุด จำนวน ๑   โครงการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี๘๘ หมู่ ๑๐ ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๕๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ๘๘ เลขที่ ๑๐ ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๕๐ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.facebook.com/napapornmid?fref=ts หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙๕๗๕๗๘๗๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายนิยม สมบัติ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี

 

 
(นาย โยธิน แท่นสำโรง)
 ครู คศ.1
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาย โยธิน แท่นสำโรง ครู คศ.1
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066215288&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure