โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สอบราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (รร.แม่เหล็ก)

ประกาศโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (รร.แม่เหล็ก)
 
             โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (รร.แม่เหล็ก) ตามรายการ ดังนี้
 วัสดุห้องสมุด ICT โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
จำนวน ๑   โครงการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี เลขที่ ๘๘ หมู่ ๑๐ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี เลขที่ ๘๘ หมู่ ๑๐ ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.facebook.com/napapornmid?fref=ts หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙๕๗๕๗๘๗๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายนิยม สมบัติ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี

 

 
(นาย โยธิน แท่นสำโรง)
 ครู คศ.1
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาย โยธิน แท่นสำโรง ครู คศ.1
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066148266&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure