โรงเรียนหัวหิน สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง ๑๖ ชุด

ประกาศโรงเรียนหัวหิน
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง ๑๖ ชุด
 
             โรงเรียนหัวหินมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง ๑๖ ชุด ตามรายการ ดังนี้
 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง 16 ชุด
จำนวน ๑๖   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนหัวหิน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุโรงเรียนหัวหิน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุโรงเรียนหัวหิน ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๕๑๑๑๒๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน

 

 
(นาย ไพศาล คิดอยู่)
 ครูผู้ช่วย
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย ไพศาล คิดอยู่ ครูผู้ช่วย
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60076129235&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure