โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สอบราคาซื้อโต๊ะนักเรียน-เก้าอี้นักเรียน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เรื่อง สอบราคาซื้อโต๊ะนักเรียน-เก้าอี้นักเรียน (๕๖.๑๒.๑๕.๐๖ )
 
             โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโต๊ะนักเรียน-เก้าอี้นักเรียน (๕๖.๑๒.๑๕.๐๖ ) ตามรายการ ดังนี้
 โต๊ะนักเรียน(56.12.15.06 )
จำนวน ๑   โครงการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องธุรการ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.anubankorat.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๒๔๒๒๐๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายอำนาจ อยู่คำ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

 

 
(นาง อรุณี ชอบพิมาย)
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง อรุณี ชอบพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60076074806&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure