โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ เครื่อง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ เครื่อง
 
             โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
 คอมพิวเตอร์ (43.21.15.00 )
จำนวน ๕๐   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ๑๖๒ หมู่ ๕ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ๑๖๒ หมู่ ๕ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.anubanpb.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๗๓๗๒๐๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสมชาย พันธุ์ควณิชย์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

 

 
(นาย บรรเลง รสฉ่ำ)
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐
 โดย นาย บรรเลง รสฉ่ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60097007932&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure