โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เรื่อง สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
 
             โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน   จำนวน  ๕๑  เครื่อง  ระยะเวลาเช่า   ๒   ภาคเรียน  งบประมาณในการเช่า  ๖๓๒,๔๐๐  บาท
 
   

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.apw.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๖๑๑๕๔๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายวินัย อินทรสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 

 
(นางสาว สายพิณ ดุษฎี)
 ครูชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
 โดย นางสาว สายพิณ ดุษฎี ครูชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60036281083&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure