โรงเรียนเซไลวิทยาคม สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างก่อสร้างแบบบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ จำนวน ๑ หลัง

ประกาศ โรงเรียนเซไลวิทยาคม
เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างก่อสร้างแบบบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ จำนวน ๑ หลัง
 
             โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างก่อสร้างแบบบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ จำนวน ๑ หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเซไลวิทยาคม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเซไลวิทยาคม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเซไลวิทยาคม ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.salai.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๕-๐๑๒๕๓๕๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นางสาวธิดารัตน์ พจนธารี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม

 

 
(นาง บัวหลัน คำประมวล)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาง บัวหลัน คำประมวล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066251110&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure