โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา

ประกาศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา
 
             โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงานงานพัสดุ (ฝ่ายบริการ) โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ อาคารสำนักงานงานพัสดุ (ฝ่ายบริการ) ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.debsirinphukhae.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๘๖๖๑๐๔๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายอิทธิเดช คุลี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

 

 
(นาง ครองศิล แดงโสภา)
 ครู คศ.3
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาง ครองศิล แดงโสภา ครู คศ.3
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066248192&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure