โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Inkjet printers

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Inkjet printers (๔๓.๒๑.๒๑.๐๔) ๔ สี
 
             โรงเรียนเบญจมราชูทิศมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Inkjet printers (๔๓.๒๑.๒๑.๐๔) ๔ สี ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องพิมพ์ Inkjet printers(43.21.21.04) 4 สี
จำนวน ๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ งานพัสดุ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานอำนวยการ งานพัสดุ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banjama.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๔๔๗๐๐๔-๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

 

 
(นาย สุชีพ ทิพย์บุญแก้ว)
 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาย สุชีพ ทิพย์บุญแก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066070710&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure