โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ ๓ ครั้งที่ ๓

ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ ๓ ครั้งที่ ๓
 
             โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ ๓ ครั้งที่ ๓ ตามรายการ ดังนี้
 คอมพิวเตอร์(43.21.15.00 )
จำนวน ๑   หน่วย

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bms.ac.th,www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๒๒๔๗๙๖๔๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายศิริพงศ์ พงษ์ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

 

 
(นาง นฤมล กงกุล)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาง นฤมล กงกุล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066066625&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure