โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม สอบราคาซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ

ประกาศโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ (๕๕.๑๐.๑๕.๐๙ )
 
             โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ (๕๕.๑๐.๑๕.๐๙ ) ตามรายการ ดังนี้
 หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ(55.10.15.09 )
จำนวน ๑   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://web.facebook.com/muangtaowittayakhom?fref=ts หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๘๘๙๗๒๘๘๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายตรีวิเศษ ทัพไทย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

 

 
(นาย ตรีวิเศษ ทัพไทย)
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย ตรีวิเศษ ทัพไทย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60056106449&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure