โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (ICU)

ประกาศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ(ICU)
 
             โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ(ICU) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องงบประมาณ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องงบประมาณ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.salangpit.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๘๕๘๒๓๓๑๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายกรกฤช ชื่นธีรพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม

 

 
(นาง ธารทิพย์ ขาลรัมย์)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง ธารทิพย์ ขาลรัมย์ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1//2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60086118703&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure