โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สอบราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

ประกาศโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์
เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ?โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ จังหวัดยโสธร
 
             โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ?โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ จังหวัดยโสธร ตามรายการ ดังนี้
 หลอดไฟ LED Tube ( 60 CM ) ไม่เกิน 9 วัตต์
จำนวน ๒๑   อัน
                 ๒.  หลอดไฟ LED Tube ( 120 CM ) ไม่เกิน 18 วัตต์ จำนวน ๑๖   ชุด
                 ๓.  เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ( Inverter ) ไม่ต่ำกว่า 25,800 บีทียู จำนวน ๑๐   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://phonthanwit.ac.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙๒๐๕๓๔๙๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์

 

 
(นาง สุภาวดี เพชรอุบล)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง สุภาวดี เพชรอุบล ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60127071879&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure