โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซม พื้น ประตู ระบบไฟฟ้า อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ประกาศ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์
เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซม พื้น ประตู ระบบไฟฟ้า อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 
             โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซม พื้น ประตู ระบบไฟฟ้า อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โสตศึกษาเทพรัตน์ ประจวบคีรีขันธ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๑๘๑๗๑๒๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายนริศร นุชถาวร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์

 

 
(นาย นนทวัฒน์ ตรีนันทวัน)
 ครู ค.ศ. 2 ชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
 โดย นาย นนทวัฒน์ ตรีนันทวัน ครู ค.ศ. 2 ชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60097009806&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure