โรงเรียน ตชด.บ้านแกแดะ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ขอรับบริจาคแบบเรียน สื่อการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ป.3

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอรับบริจาคแบบเรียน สื่อการสอน และวัสดุการศึกษาอื่นๆ ทั้ง 8 สาระวิชา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแกแดะ  หมู่ที่ 5 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี  หรือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแกแดะ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  เป็นโรงเรียนสร้างใหม่เปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553   มีนักเรียน 97 คน ประกอบด้วย ชั้นอนุบาล 1 มีนักเรียนชาย 7 คน นักเรียนหญิง 8 คน  ชั้นอนุบาล 2 มีนักเรียนชาย 10 คน นักเรียนหญิง 10 คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 10 คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียนชาย 8 คน  นักเรียนหญิง 4 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนชาย 16 คน นักเรียนหญิง 10 คน  มีครูใหญ่และครูผู้สอนที่เป็นตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 นาย  ครูอนุบาลซึ่งเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี  จำนวน 2 คน

ปัจจุบันโรงเรียน ตชด.บ้านแกแดะ ยังขาดเครื่องเขียน แบบเรียน สื่อการสอน และวัสดุการศึกษาอื่นๆ ตามความจำเป็นของนักเรียน  เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่สร้างใหม่และเปิดการเรียนการสอนในช่วงกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2553  จึงยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดคือกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ค่ายรามคำแหง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา      

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  คณะกรรมการโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 มหาวิทยาลัยทักษิณ  จึงขอรับบริจาคแบบเรียน สื่อการสอน และวัสดุการศึกษาอื่นๆ ทั้ง 8 สาระวิชา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแกแดะ  หมู่ที่ 5 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคได้ที่ อาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณ ประธานโครงการฯ  โทร. 081-3287818   081-3287818  หรือ คุณปัทมา สำนักโหนด เจ้าหน้าที่โครงการฯ โทร. 086-7528764  086-7528764  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนงลักษณ์ อ่อนเครง  กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000  โทรศัพท์  074-442660  074-442660  หรือ 074-311885-7 ต่อ 7203