ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งชำนาญการพิเศษ และรายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ