ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กพร.

ให้ นายวรัท  พฤกษากุลนันท์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.