ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ ๒๔๖๕/๒๕๖๐

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค