ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ

          ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 , 3 , 5 , 11 , 12 และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการจัดการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน) สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน