ไทย – เยอรมัน ลงนามความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

 

ไทย – เยอรมัน ลงนามความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

*********************************

                ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘: กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีลงนามในแถลงการณ์ร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการศึกษาและวิจัย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และ  Mr. Volker Rieke อธิบดีกรมความร่วมมือยุโรปและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาและวิจัย กระทรวงการศึกษาและวิจัย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นผู้ลงนามฝ่ายเยอรมัน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นข้อตกลงที่ไทยและเยอรมนีแสดงเจตนาที่จะส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาด้านการอาชีวศึกษา โดยมีภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมมือกัน ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาของเยอรมนี โดยการนำระบบการศึกษาทวิภาคีของเยอรมนีซึ่งถือเป็นรูปแบบการอาชีวศึกษาที่มีชื่อเสียงมาใช้ในพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทย เพื่อให้นักเรียนอาชีวศึกษาสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นช่างวิชาชั้นสูง มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่สอดคล้องตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้ ภายหลังการลงนามแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะได้หารือในรายละเอียดกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงให้เป็นรูปธรรมต่อไป

******************************************

                    ศศิพิชญ์/สรุป
 ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.